tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn khai mạc cuộc họp kỷ niệm ngày 3-3 (3-1953) (1)
Thưa các cụ, các anh chị em và các cháu, Tôi thay mặt Đảng Lao động Việt Nam và Mặt trận Liên – Việt hoan nghênh đại biểu nhân dân các nước bạn Cao Miên và Lào, các anh hùng và chiến sĩ thi đ…