tennguoidepnhat.net
Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ ba ngày đặt quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc (22-1-1953)
Kính gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Chính phủ trung ương nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Nhân dịp kỷ niệm lần thứ ba ngày nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa công nhận nước Việt Nam Dân chủ C…