tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị tổng kết chiến dịch Tây Bắc (29-1-1953)
Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác bằng lòng các chú lần này chưa phải là hoàn toàn, nhưng hơn mọi lần trước. Các chú có ưu điểm: 1- Cán bộ và chiến sĩ đều tiến bộ. 2- Các chú đã thấm nhuần quyết tâ…