tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị nông vận và dân vận toàn quốc (5-2-1953)
Nước ta phải đi đến dân chủ thực sự. Dân chủ thực sự là chống phong kiến địa chủ và chống đế quốc. Sau 80 nǎm nô lệ, nhân dân ta nổi lên đánh đổ đế quốc giành lại độc lập. Bọn phong kiến địa chủ lạ…