tennguoidepnhat.net
Điện chia buồn về việc đồng chí Clêmen Gốtvan từ trần (15-3-1953)
Kính gửi đồng chí Dapôtốtxki, Chủ tịch Hội đồng Chính phủ nước Cộng hoà Tiệp Khắc, Thay mặt nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi kính gửi đồng chí lời …