tennguoidepnhat.net
Thư cảm ơn (5-1953)
Ngày 19-5, tôi tiếp được thư và điện mừng của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Liên – Việt, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng. Điện mừng và báo cáo thành tích thi đua của các Đoàn…