tennguoidepnhat.net
Thất cửu – sáu mươi ba tuổi (1953)
Nhân vị ngũ tuần thường thán lão, Ngã kim thất cửu chính khang cường. Tự cung thanh đạm tinh thần sảng, Tố sự thung dung nhật nguyệt trường. 1953 Dịch nghĩa: BẢY CHÍN Thường người ta chưa đến nǎm m…