tennguoidepnhat.net
Thư gửi lớp chỉnh Đảng Liên khu V (1953)
Thân ái gửi lớp chỉnh Đảng L.K.5, Cuộc kháng chiến của ta nhất định thắng lợi, song phải trường kỳ và gian khổ. Mục đích chỉnh Đảng là để dùi mài cán bộ và đảng viên thành những chiến sĩ xứng đáng …