tennguoidepnhat.net
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đời sống văn hóa mới
“Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm”. Bác Hồ với đồng bào …