tennguoidepnhat.net
14. Giai cấp tiểu tư sản
Giai cấp này gồm có: phần tử trí thức, các nhà công nghệ và thương nghiệp nhỏ, thủ công nghệ, những người làm nghề tự do (như thầy thuốc, luật sư…), công chức. Đại đa số trí thức và học sinh …