tennguoidepnhat.net
13. Giai cấp nông dân
Giai cấp nông dân, chủ chốt là bần nông và trung nông là quân đội chủ lực của kháng chiến và của cách mạng dân chủ mới (cố nông thuộc về giai cấp công nhân). Ở nông thôn, bần nông là lớp người đông…