tennguoidepnhat.net
11. Động lực cách mạng
Cách mạng tức là giai cấp tiến bộ đánh đổ giai cấp phản tiến bộ. Những giai cấp ủng hộ và tham gia cách mạng tức là động lực cách mạng. Theo tính chất cách mạng của mỗi nước mà quyết định động lực …