tennguoidepnhat.net
Chính phủ 1945 của Cụ Hồ bắt đầu từ đâu?
– Được thành lập trong “một cái nháy mắt của lịch sử”, chính quyền Việt Nam non trẻ đã đứng vững trong cuộc đối chọi được với quân Tàu Tưởng ở miền Bắc, quân Anh – Pháp ở miền Nam. Đó c…