tennguoidepnhat.net
22. Nhiệm vụ của nhà nước dân chủ mới
Mục đích của cách mạng là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, tự do, giàu mạnh. Làm cho nhân dân được hưởng hạnh phúc và xây dựng một xã hội sung sướng, vẻ vang. Muốn đạt mục đích ấy, t…