tennguoidepnhat.net
Tâm hữu vị ngộ – Tìm bạn không gặp (1954)
Bách lý* tầm quân vị ngộ quân, Mã đề đạt toái lĩnh đầu vân. Quy lai ngẫu quá sơn mai thụ, Mỗi đoá hoàng hoa nhất điểm xuân. * Thực lục thập công lý. Dịch nghĩa TÌM BẠN KHÔNG GẶP Trǎm dặm* tìm anh m…