tennguoidepnhat.net
41. Quyền lợi của đảng viên
Mọi đảng viên có những quyền lợi như sau: 1) Có quyền tự do và thiết thực thảo luận cách thi hành chính sách của Đảng, trên các báo chí và trong các cuộc hội nghị của Đảng. Để thi hành triệt để chí…