tennguoidepnhat.net
Giáo dục chi bộ và cốt cán ở nông thôn (9-5-1954)
Sau phát động quần chúng, giáo dục chi bộ và cốt cán ở nông thôn là một việc rất quan trọng và cần kíp. Có đồng chí nói: nông thôn bận việc nhiều, khó học tập. – Chính vì công việc nhiều mà c…