tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Vǎn An và Trưng Vương (Hà Nội) (18-12-1954)
Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc. Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng, thanh niên mới được tự do. Vì vậy thanh niên phải hǎng hái tham gia cuộc đấ…