tennguoidepnhat.net
Nhân dịp khánh thành đường xe lửa Hà Nội – Mục Nam Quan (28-2-1955)
Cùng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào làm đường xe lửa Hà Nội – Mục Nam Quan, Bác thay mặt Đảng và Chính phủ khen ngợi cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hoàn thành đường xe lửa Hà Nội – Mục N…