tennguoidepnhat.net
Lời khai mạc Hội nghị lần thứ bảy mở rộng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (khoá II) (3-3-1955)
Các đồng chí, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (mở rộng) họp vào lúc tình hình thế giới và trong nước có những chuyển biến mới như sau: – Từ sau Hội nghị Giơnevơ, tình hình thế giới cǎng thẳng…