tennguoidepnhat.net
Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ để mỗi người, mỗi tổ chức tốt hơn, trong sáng hơn (*)
Tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọ…