tennguoidepnhat.net
Cảnh giác đề phòng (18-2-1955)
Đế quốc Mỹ là kẻ nối nghiệp của Hítle, cũng hiếu chiến như Hítle, cũng dùng âm mưu thâm độc để gây chiến tranh như Hítle. Mà chắc cũng sẽ thất bại như Hítle. Sau đây là tóm tắt lời khai của một tên…