tennguoidepnhat.net
Bình dân học vụ (16-2-1955)
Trong những nǎm kháng chiến, mặc dầu khó khǎn gian khổ, phong trào bình dân học vụ vẫn tiến đều trong vùng tự do. Nay hoà bình trở lại, đồng bào các nơi đều tự động thi đua học chữ. Trong 6 tháng c…