tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị giáo dục toàn quốc (3-1955)
Gửi Hội nghị giáo dục, (Nhờ ông Bộ trưởng chuyển) Tôi gửi lời thân ái hỏi thǎm các đại biểu và chúc Hội nghị thu được kết quả tốt đẹp. Theo ý tôi, để thu kết quả tốt đẹp thì Hội nghị cần phải nắm v…