tennguoidepnhat.net
Lời chào mừng Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khóa I, Kỳ họp thứ tư (20-3-1955)
Tôi trân trọng thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chào mừng các vị đại biểu Quốc hội của nhân dân Việt Nam anh dũng. Bốn tháng sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập, Quốc …