tennguoidepnhat.net
“Liêm” và “Tu thân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh
“Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cán bộ chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc,vì đồng bào thì mì…