tennguoidepnhat.net
Hoan nghênh Hội nghị nhân dân châu Á (7-4-1955)
Châu á người đông, đất rộng, của nhiều hơn các châu khác. Lại có những nước to lớn và vǎn minh lâu đời, như Trung Quốc và ấn Độ. Nhân dân châu á thì yêu chuộng hoà bình. Nhưng từ thế kỷ thứ 16, châ…