tennguoidepnhat.net
Tổ đổi công kiểu mẫu (13-4-1955)
Chính phủ định ra luật lệ cải cách ruộng đất, Đảng phái cán bộ về xã giúp đồng bào nông dân đấu tranh thực hiện người cày có ruộng. Đó là bước đầu. Đã có ruộng, nông dân cần phải ra sức tǎng gia sả…