tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào Hồng Quảng (28-4-1955)
Cùng đồng bào vùng mới giải phóng Hồng Gai, Quảng Yên, Do quân và dân ta đoàn kết nhất trí, kháng chiến anh dũng, mà chiến tranh đã chấm dứt, hoà bình đã thắng lợi. Nước Pháp đã phải công nhận nước…