tennguoidepnhat.net
Sau 83 nǎm (18-5-1955)
– Nǎm 1872, chiếc tàu đầu tiên của Pháp vào bến Hải Phòng. Từ đó về sau, quân đội thực dân Pháp vào Hải Phòng, rồi toả ra xâm lược những tỉnh khác ở miền Bắc. Thực dân Pháp vơ vét tài sản của…