tennguoidepnhat.net
Đê điều (30-4-1955)
Xứ ta từ tháng 6 trở đi thường có lụt. Giặc lụt là đồng minh của giặc đói. Muốn chống đói thì phải chống lụt. Muốn chống lụt, thì phải kịp thời đắp đê, giữ đê. Muốn đắp đê, giữ đê thì cấp khu, cấp …