tennguoidepnhat.net
Đáp từ trong buổi lễ trình quốc thư của Đại sứ nước Cộng hoà nhân dân Hunggari (22-4-1955)
Thưa đồng chí Đại sứ Tôi rất vui lòng nhận bản quốc thư của Chủ tịch đoàn nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari uỷ nhiệm đồng chí làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và cảm ơn…