tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn đọc tại nhà ga Nam Ninh (23-6-1955)
Các đồng chí thân mến và các bạn, Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vô cùng vui mừng nhận lời mời sang thǎm nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vĩ đại. Việt Nam và Trung Quốc là h…