tennguoidepnhat.net
Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết
Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quí báu của dân tộc ta. Đoàn kết toàn Đảng, toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn luôn là nguyên nhân của mọi thắng lợi trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng nư…