tennguoidepnhat.net
Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sân khấu
Hình tượng Hồ Chủ tịch đã được các loại hình văn học – nghệ thuật khai thác nhiều ngay từ khi Người còn sống. Nhưng phải tới năm 1976, lần đầu tiên hình tượng Bác mới được phản ánh trên sân k…