tennguoidepnhat.net
Tầm nhìn của một nhà chiến lược
(DVT.vn) – Chọn Việt Bắc mà trung tâm là Thái Nguyên làm Thủ đô kháng chiến, cho thấy một tầm nhìn của một nhà chiến lược. Ngày 20/05/1947, vừa tròn 65 năm, là ngày Ch…