tennguoidepnhat.net
Báo cáo tại Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khoá I, Kỳ họp thứ nǎm (23) (20-9-1955)
Thưa các vị đại biểu, Về việc Đoàn đại biểu của Chính phủ ta đi thăm ba nước bạn Trung Quốc, Mông Cổ và Liên Xô, chắc nhiều vị đã rõ. Nhưng vì cuộc đi thăm ấy có ảnh hưởng lớn đối với chính trị và …