tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10-9-1955)
Thưa Chủ tịch đoàn, Thưa các vị đại biểu, Sau những ngày làm việc khẩn trương, thảo luận sôi nổi, Đại hội đã nhất trí thông qua bản Cương lĩnh mới của Mặt trận. Đó là một thắng lợi. Chúng ta có thể…