tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện tại Hội nghị giảm tô và cải cách ruộng đất (31-10-1955)
Hôm nay Bác đến nói về mấy vấn đề sau đây: 1. Cải cách nông thôn Có cán bộ tưởng rằng cải cách ruộng đất xong thì công cuộc cải cách nông thôn cũng xong. Thế là nhầm. Cải cách ruộng đất xong rồi, c…