tennguoidepnhat.net
Nhiệm vụ của thanh niên ta (20-12-1955)
Trong một nǎm qua, thanh niên ta đã cố gắng và tiến bộ khá. Theo báo cáo của Đoàn Thanh niên Cứu quốc, có thể tóm tắt mấy thành tích của thanh niên như sau: Về nông nghiệp – Đã vỡ được hơn 1 …