tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi đồng bào nông dân thi đua sản xuất và tiết kiệm nǎm 1956 (19-12-1955)
Cùng đồng bào và cán bộ các địa phương, Hồi đầu năm, Đảng và Chính phủ đã kêu gọi nhân dân thi đua sản xuất và tiết kiệm. Đến nay, chúng ta đã đạt được những thành tích: vụ chiêm và vụ mùa thu hoạc…