tennguoidepnhat.net
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Anh Rốt Xenxpô báo Tin nhanh hàng ngày (26-4-1956)
Hỏi: Chủ tịch có thấy cuộc đi thăm nước Anh của các vị lãnh tụ Liên Xô sẽ là dịp thuận lợi cho các cuộc thảo luận có thể đưa đến một giải pháp cho việc khủng hoảng hiện nay ở Việt Nam không? Trả lờ…