tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với lớp bình dân học vụ khu lao động Lương Yên (30-3-1956)
Chúng ta cố gắng thi đua sản xuất thời đời sống sẽ dần dần khá lên. Do cái óc, cái tay của mình mà cải thiện đời sống của mình. Đảng và Chính phủ rất mong muốn đời sống của công nhân, công chức và …