tennguoidepnhat.net
Lời bế mạc Hội nghị lần thứ chín (mở rộng) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (24-4-1956)
Các đồng chí, Cuộc Hội nghị Trung ương lần thứ chín (mở rộng) (26) đã thu được kết quả tốt. Sau những ngày làm việc khẩn trương, chúng ta đã khá thấm nhuần ý nghĩa to lớn của Đại hội lần thứ XX của…