tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hộ pháp Phạm Công Tắc (21-6-1956)
Kính gửi Hộ pháp Phạm Công Tắc, Nôrôđôm – Phnôm Pênh, Tôi trân trọng cảm ơn bức điện Cụ gửi cho tôi ngày 26-4-1956 và thành thật hoan nghênh Cụ đã tỏ ý mong muốn nước Việt Nam ta được hoà bìn…