tennguoidepnhat.net
Điện mừng nước Cộng hoà Nam Dương (17-8-1956)
Kính gửi: Ông A. Xucácnô, Tổng thống nước Cộng hoà Nam Dương, Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 11 ngày nước Cộng hoà Nam Dương tuyên bố độc lập, thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng ho…