tennguoidepnhat.net
Thư gửi Tổng thống Mỹ (1) (4-11-1956)
Sir (2) . Tổng thống là người thừa kế những lãnh tụ vĩ đại của Mỹ, như Oasinhtơn, Linhcôn, Rudơven. Tự miệng Ngài cũng thường nói đến hoà bình, chính nghĩa… Nhưng trong hành động thực tế đối …