tennguoidepnhat.net
Điện mừng ngày độc lập của Vương quốc Khơme (21-11-1956)
Kính gửi Vua Nôrôđôm Xuramarít và Hoàng hậu nước Khơme, Nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập của Vương quốc Khơme, thay mặt nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, k…