tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ trung, cao cấp quân đội (11-1956)
Các đồng chí khai hội để nghiên cứu nghị quyết của Trung ương đã xong. Hôm nay tôi đến thǎm các đồng chí. Trong Hội nghị, các đồng chí đã tích cực thảo luận để hiểu rõ tinh thần nghị quyết của Trun…