tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị cán bộ vǎn hoá (28-2-1957)
(Nhờ ông Bộ trưởng Bộ Văn hoá chuyển) Thân ái gửi Hội nghị cán bộ văn hoá, Tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ chúc các đại biểu mạnh khoẻ và cố gắng làm việc. Năm vừa qua, trong công cuộc kh…